Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotnéno lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990

Odborné akce ČSVZ

Archiv

Zde jsou k dispozici pozvánky a přihlášky na odborné akce ČSVZ z období let 2000 - 2009 (archiv bude postupně doplňován).
Vedle tištěné verze pozvánek/přihlášek rozesílaných poštou, byla na webu ČSVZ k dispozici jejich elektronická verze ve formátu HTML (do července 2009), resp. MS Word (od dubna 2008).

Elektronické verze dokumentů uvedených níže pocházejí z osobního archivu a korespondence autora (editora) těchto stránek.
Dokumenty jsou zde k dispozici v původní (neaktualizované) podobě, takže v nich uváděné kontaktní údaje, platební dispozice a pod. jsou již vesměs neaktuální.


Archiv pozvánek na odborné akce ČSVZ

Odborné semináře ČSVZ v roce 2009:

  středa 21. ledna 2009     Kompetence Celní správy ČR v oblasti prosazování práv duševního vlastnictví a ochrana proti padělatelství a pirátství   Ing. Jindřiška Kubelková  
  středa 25. února 2009     Některé nové rešeršní databáze a systémy v oblasti patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek   Dobroslav Pičman  

  středa 25. března 2009     Sporná a určovací řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví   Ing. Jaroslav Potužník  

  středa 22. dubna 2009     Řízení o mezinárodních přihláškách dle PCT - aktuální stav   Ing. Eva Schneiderová  

  středa 27. května 2009     Peníze na patenty a inovace v krizovém období   Ing. Michal Pazour, Ph.D.  

  středa 30. září 2009     Elektronická komunikace a služby ÚPV - archivní pozvánka/přihláška (DOC) zde   Ing. Martin Škorpil, Ing. Miroslav Paclík  

  středa 21. října 2009     Autorské právo - novinky na národní, evropské a mezinárodní úrovni (přednášející ) - archivní pozvánka/přihláška (DOC) zde   Mgr. Adéla Faladová  
  středa 25. listopadu 2009     Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví Celní správou MF ČR - archivní pozvánka/přihláška (DOC) zde   Mjr. Bc. Petr Jirák  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2008:

  středa 27. února 2008     Ochranné známky - národní, mezinárodní, komunitární
Elektronické podávání u Úřadu průmyslového vlastnictví ČR
  PhDr. Zlatuše Braunšteinová
Ing. Miroslav Paclík
 
  středa 19. března 2008     Novela zákona č. 452/2001 Sb. - O ochraně označení původu a zeměpisných označení   JUDr. Vladimír Zamrzla  

  středa 23. dubna 2008     Jak získat peníze na patentování - Úvod do možností dotační podpory ochrany duševního vlastnictví
Možnosti podpory ochrany duševního vlastnictví a jeho komercializace v praxi z programů strukturálních fondů EU
  Ing. Václav Neumajer
Ing. Jaroslav Jasanský
 

  středa 21. května 2008     Licence, licenční smlouvy a jejich uzavírání   Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc.  

  středa 17. září 2008     Využití nástrojů a software metodiky TRIZ k analýze patentů a inovační aktivitě firem   Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. a Ing. Pavel Jirman  

  středa 22. října 2008     Ochrana průmyslových práv v soudním řízení   JUDr. Roman Horáček, Ph.D. a JUDr. Jiří Macek  

  středa 26. listopadu 2008     Mezinárodní ochranné známky a jejich koexistence s dalšími typy ochranných známek platných na území ČR   PhDr. Zlatuše Braunšteinová  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2007:

  středa 21. února 2007     Prosazování práv duševního vlastnictví orgány státní správy – 2. díl   Richard Holenda  

  středa 21. března 2007     Úvod do metodiky TRIZ k rozvoji kreativity při řešení technických inovací   Ing. Pavel Jirman

  středa 25. dubna 2007     Oceňování nehmotného majetku   Ing. Karel Čada, prom. právník  

  středa 23. května 2007     Zákon o ochraně utajovaných informací ve vazbě na průmyslově právní ochranu
Možnosti použití technických prostředků k nelegálnímu získávání utajovaných informací a způsob odhalování těchto prostředků
  JUDr. Lubomír Prchal
Ing. Jiří Schmidt
 

  středa 19. září 2007     Řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví a soudy z pohledu patentového zástupce   JUDr. Miroslav Kupka  

  středa 24. října 2007     K přípravě nového patentového zákona   Ing. Emil Jenerál  

  středa 21. listopadu 2007     Úloha zlepšovací činnosti při realizaci podnikových záměrů   PhDr. Miroslav Pittner, DrSc.  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2006:

  středa 22. února 2006     Stanovení výše odměny za využívání zaměstnaneckých vynálezů, užitných vzorů a zlepšovacích návrhů, včetně vytváření podmínek pro efektivní rozvoj technické tvůrčí práce   Ing. Václav Míšek, Václav Brzobohatý, Ing. Josef Zima  

  středa 22. března 2006     Vládní návrh zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví   JUDr. Vladimír Zamrzla

  středa 19. dubna 2006     Vládní návrh novely autorského zákona   Mgr. Adéla Faladová  

  středa 24. května 2006     Ochranné známky a problematika sporných řízení v ochranných známkách   Mgr. Helena Lejtnarová  

  středa 20. září 2006     Cesta k evropskému soudnímu systému pro patenty a
Spory z průmyslového práva po přístupu k EU
  Mgr. Radka Soudková a JUDr. David Štros  

  středa 25. října 2006     Prosazování práv duševního vlastnictví Celní správou ČR   Richard Holenda  

  pondělí 4. prosince 2006     Konference o průmyslovém vlastnictví, určená nejen těm, kteří právo vlastní   Ing. Karel Čada, prom. práv., Mgr. Zuzana de Korver a Marek Rosenbaum  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2005:

  středa 16. února 2005     Problematika softwarových patentů   Ing. Bedřich Endrle  

  středa 16. března 2005     Průmyslové vlastnictví a soudní rozhodování   Eva Biskupová  

  středa 20. dubna 2005     Termín zrušen (seminář odložen ze zdravotních důvodů)      

  středa 18. května 2005     Evropská patentová přihláška a řízení o evropském patentu   Ing. Emil Jenerál  

  středa 21. září 2005     Přechod na 8. verzi mezinárodního patentového třídění a změny v přístupu k patentovým informacím   Dobroslav Pičman  

  středa 19. října 2005     Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb. (I. část - nový systém správního řízení obecně)   Eva Biskupová  

  středa 16. listopadu 2005     Správní řád - zákon č. 500/2004 Sb. (II. část - správní řízení před ÚPV)   Eva Biskupová  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2004:

úterý 10. února 2004     Otázky a odpovědi z oblasti průmyslového
a autorského práva
  Ing. Václav Míšek,
Rudolf Meissner
 
středa 18. února 2004     Zkušenosti s projednáváním nekalé soutěže
průmyslových práv u Vrchního soudu v Praze
  JUDr. Jiří Macek  
středa 24. března 2004     Zákon o ochranných známkách   JUDr. Eva Biskupová  
středa 21 dubna 2004     Přihlašování vynálezů do zahraničí cestou PCT a EP   Ing. Eva Schneiderová  
středa 19. května 2004     Oceňování nehmotného majetku a zkušenosti s odměňováním původců   Ing. Jan Chwistek,
Ing. Václav Míšek
 
středa 22. září 2004     Absolutní a relativní důvody zápisné nezpůsobilosti označení v EU s aktuálními praktickými příklady   Mgr. Jaroslava Kolářová,
Mgr. Simona Hejdová
 
středa 20. října 2004     Řízení inovací v podniku se vztahem ke zlepšovatelství   PhDr. Miroslav Pittner, DrSc.  
středa 24. listopadu 2004     Zkušenosti ze sporných řízení   Ing. Jiří Heller  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2003:

středa 19. února 2003     Ochranná známka Společenství (CTM)   JUDr. Vladimír Zamrzla  
středa 26 března 2003     Řízení o evropském patentu   Ing. Emil Jenerál  
čtvrtek 24. dubna 2003     Řízení sporná a opravná ve věcech průmyslových práv   Ing. Jiří Heller  
čtvrtek 26 června 2003     Zkušenosti s projednáváním nekalé soutěže u Vrchního soudu v Praze   JUDr. Jiří Macek  
úterý 21. října 2003 a úterý 18. listopadu 2003     Ucelený přehled základních znalostí pro výkon funkce podnikového pracovníka pro ochranu průmyslového vlastnictví, autorských práv a zlepšovatelství   Rudolf Meissner, d.t.  
čtvrtek 23. října 2003     Rozsah průmyslově právní ochrany   Ing. Karel Čada, prom. práv.  
středa 19. listopadu 2003     Licence k předmětům průmyslových práv na označení   Doc. Ing. Ladislav Jakl  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2002:

čtvrtek 21. února 2002     Patentové a známkové rešerše z elektronických informačních zdrojů   Ing. Mihnea Gheorghiu, CSc.  
čtvrtek 21 března 2002     Ochrana počítačových programů a databází podle autorského zákona   JUDr. Hana Masopustová, Ing. Václav Míšek  
čtvrtek 25. dubna 2002     Pojem ochranné známky a posouzení zápisné způsobilosti přihlašovaného označení   JUDr. Vladimír Zamrzla  
čtvrtek 16 května 2002     Průmyslové vlastnictví firmy, jeho ocenění a stanovení přínosu z jeho využití   Rudolf Meissner, d.t.,
Ing. Václav Míšek
 
čtvrtek 19. září 2002     Současný stav smlouvy o patentové spolupráci (PCT) a připravované změny po reformě smlouvy a prováděcího předpisu   Ing. Marta Hošková  
čtvrtek 24. října 2002     Zkušenosti s řízením podnikového zlepšovatelství   Ing. Václav Míšek, Mgr. L. Dadej, Rudolf Meissner, d.t.  
čtvrtek 21. listopadu 2002     Ochranná známka Společenství (CTM) - přeloženo na 19.2.2003   JUDr. Vladimír Zamrzla  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2001:

čtvrtek 22. února 2001     Změny zákonů v oblasti průmyslového vlastnictví   JUDr. Eva Biskupová  
čtvrtek 15 března 2001     Patentová politika podniku   Mgr. Stanislav Vyparina  
středa 11. dubna 2001     Zaměstnanecké vynálezy v ČR   Neal Orkin, Drexel University, Philadelphia USA, profesor pracovního práva  
čtvrtek 24. května 2001     Vliv práv k průmyslovému vlastnictví a autorských práv na podnik (celostátní konference)   Ing. Josef Zima, Ing. Václav Míšek, p. Larva, Rudolf Meissner, d.t.  
čtvrtek 20. září 2001     Smluvní vztahy v oblasti software a autorská práva   Ing. Václav Míšek  
čtvrtek 18. října 2001     Obchodování s průmyslovými právy a ochrannými známkami   Jiří Effmert  

Odborné semináře ČSVZ v roce 2000:

čtvrtek 21. září 2000     Ochrana SW v novém autorském zákonu   Ing. Václav Míšek  
čtvrtek 26. října 2000     Nehmotné faktory konkurenceschopnosti   Jiří Effmert  
čtvrtek 23. listopadu 2000     Patentová ochrana vynálezů týkajících se SW   Ing. Jiří Heller, Ing. Stanislav Pátek  

 


Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena: 18. ledna 2005
. Poslední aktualizace: neděle, 10. leden 2010 18:23:07
Kódování češtiny: Windows-1250.


Počítadlo přístupů od 18.1.2005


Na osobní stránku Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

© Ing. František Knížek 2005 - 2010

Powered by wz.cz