Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990
       

Zápis

z jednání hodnotící komise českých projektů přihlášených do

2. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÉ SOUTĚŽE

v regionech podél česko-polské hranice

ze dne 17. května 1999


Přítomni:

RNDr. Jaroslav Raab - předseda komise
Ing. Emil Škrabiš - místopředseda
RNDr. Pavel Merta - člen komise
Ing. Jan Kobielusz - člen komise
Ing. Bohdan Grzegorz - člen komise
p. Zdeněk Kohout - člen komise
Ing. Měčislav Kaleta - člen komise

Ing. Luboš Kubík - člen komise

Do 2. Ročníku ekologické soutěže bylo přihlášeno 26 projektů. Z tohoto počtu byly 2 projekty ze Slovenské republiky. Do užšího výběru postoupilo 16 projektů, které byly předběžně oceněny odborem ochrany životního prostředí TŽ, a.s. bez udání pořadí.

Po projednání v hodnotící komisi byla udělena následující ocenění:

1. místo
– Rekonstrukce a modernizace teplárny E III.
Energetika Třinec, a.s.

2. místo
– Ekologizace slévárny NS 330
Vítkovice, a.s.

3. místo
– Rekonstrukce kanalizace a ČOV
Nemocnice Třinec

4. místo
– Zvýšení podílu recyklace topení ocelárenských kalů při výrobě železa a oceli
VSŽ, a.s. Košice, Heckett Multiserv Slovensko

5. místo
– Postup ekologizace topení koksárenských baterií v TŽ, a.s.
Česká hutnická společnost Třinec
– Modernizace žíhacích vozových pecí č. 1 a 3
TŽ inženýring, a.s.
– Zelená škola
Ing. Vladimír Písečný, Viliam Šuňál, Vilém Kubačka
– Mobilní bateriová včelnice
Libor Dostál, Adam Czyž, Josef Szkandera, Zdeněk Kohut
– Renovace pryžových dopravních pásů
D5, a.s. Třinec

Čestné ocenění diplomem doporučuje hodnotící komise udělit těmto projektům:

Zvýšení podílů přímé recyklace demetalizované ocelárenské strusky formou přísady do kyslíkového konvertoru.
VSŽ, a.s. Košice, Hutnická fakulta technickej university Košice

Likvidace odkališť? černouhelných kalů
Důl Lazy, Orlová

Realizace záchytných van u technologického zařízení chemické části koksovny
TŽ, a.s. Třinec

Odprašení tandemové pece č. 6
Nová Huť?, a.s. Ostrava

Rekonstrukce kotle K9 v teplárně
Vítkovice, a.s.

Rekonstrukce zinkovny NS 831
Vítkovice, a.s.

Do hodnocení o 1. místo v mezinárodní soutěži doporučuje hodnotící komise projekt Energetiky Třinec, a.s. – Rekonstrukce a modernizace teplárny E III.

V případě neudělení společné první ceny českému projektu se ostatní umístění posouvají o jedno místo směrem dolů. Hodnotící komise si vyhrazuje právo k eventuálním dalším změnám pořadí v závislosti na rozhodnutí mezinárodní jury.

V Třinci dne 17. května 1999

 

Zdroj: Zpravodaj ČSVZ č. 3/1999 (str. 2 - 3)

 

Editor: Ing. František Knížek.
E-Mail:
fknizek@centrum.cz

Stránka vytvořena dne 16. července 2011. Datum poslední úpravy: 17. červenec 2011 17:28:18.
Kódování češtiny: Windows-CP1250


Počítadlo přístupů od 16. července 2011


Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

Design © Ing. František Knížek 2011

Powered by wz.cz