Sídlo ČSVZ - Dům ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. František Knížek:
Nástin dějin Českého svazu vynálezců a zlepšovatelů
(ČSVZ) od roku 1990
       


Mezinárodní ekologická soutěž


Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Praha a další subjekty (viz pravidla) vyhlašují pod patronací Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstwa ochrony srodowiska, zasobów naturalnych i lesnictwa PR soutěž na technicko-ekonomická řešení k ochraně a zlepšení životního prostředí v celém regionu polsko-české hranice.

Bližší informace k podmínkám účasti, příp. k technickým aspektům, lze získat na adresách uvedených v pravidlech soutěže. O průběhu soutěže, o jejím ukončení a vyhodnocení budeme informovat na stránkách TT.

----------------------------------------------------------------------

Pravidla soutěže na ochranu životního prostředí v regionech česko-polské hranice (technicko-ekonomická řešení)

I.
Soutěž organizuje:
1. Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Praha (ČSVZ)
Novotného lávka 5, Praha 1, PSČ 116 68
2. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców a Racjonalizatorow
Krajowa Rada - Warszawa (SPWiR)
ul. Rydygiera 8, Warszawa, 017 93
3. Česká hutnická společnost Třineckých železáren, a.s. Třinec (ČHS)
Třinecké železárny, a.s. Třinec, PSČ 739 70
4. Oddzial Wojewódzki SPWiR oraz Stowarzyszenia Inźynierów i Techników Przemyslu Hutniczego (SITPH)
ul. Lukasińskiego 24, Czestochowa 422 00
Seznam sponzorů bude publikován samostatně v Polsku i v České republice.

II.
Cílem soutěže je zamezit ničení a poškozování životního prostředí všemi obory lidské činnosti.

III.
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby z České a Polské republiky, příp. z dalších zemí - bez ohledu, zda provádí, anebo nikoliv podnikatelskou činnost.

IV.
Do soutěže mohou být přihlášena technická řešení, vynálezy, patenty, racionalizační řešení provedená, vyřešená či realizovaná v období od 1. ledna do 30. září 1997.
Jde o návrhy řešení technologií, které:

 • sníží tempo spotřeby přírodních zdrojů a zásob a tvorbu nově tvořených odpadů,
 • svým zavedením zajistí bezodpadový provoz, anebo sníží odpady, event. zajistí recyklink v plném či částečném rozsahu,
 • svou realizací zabezpečí uzavřené recyklované vodní systémy a vypouštění do říčních toků jen zdravé, ekologicky neškodné čisté vody,
 • zvýší užitkovost výrobků s cílem snížit ekologické nebezpečí,
 • zajistí vývoj a výrobu zařízení ke:
  - snižování energetické náročnosti,
  - zvyšování efektivnosti výroby energií,
  - zlepšení spalování všech médií a záměny za ekologická paliva,
  - bezodpadové energetické technologie.
 • V.
  Přihlášky do soutěže musí obsahovat:
  - jméno, příjmení, firmu přihlašujícího,
  - název řešení,
  - charakteristiku řešení,
  - nákresy, výkresy, fotografie, patentní vzory, průmyslové vzory anebo jiné charakteristiky, které umožní ohodnocení,
  - poznatky a zkušenosti investorů, uživatelů, anebo kvalifikovaných odborníků a institutů,
  - personálie autorů (jméno a příjmení, vzdělání, adresa, eventuálně zaměstnání, čísla telefonu nebo faxu).

  VI.
  Do soutěže lze přihlásit i více řešení téže osoby. Každé řešení však musí mít samostatnou přihlášku.
  Pro přihlášky nejsou samostatné formuláře. Postupuje se podle článku V.

  VII.
  Řešení se zasílá do 30. září 1997 na adresy
  z Polska:
  Krajowa Rada
  (SPWiR - Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów)
  ul. Rydygiera 8, 017 93 Warszawa
  tel./fax: 6338482, 6339511
  z České republiky:
  Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
  Ing. Václav Míšek
  Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
  fax: 24227836
  PP - Česká hutnická společnost
  Třinecké železárny, a.s. Třinec, 739 70 Třinec
  fax: 0659 434450, tel.: 0659 434054, 433840

  VIII.
  Ocenění doručených řešení provede společná polsko-česká jury složená ze zástupců delegovaných SPWiR, ČSVZ a ČHS - po 4 členech z Polska i z České republiky.

  IX.
  Předsedu jury a členy jmenují organizátoři.

  X.
  Jury může v případě potřeby přizvat experty, kteří posoudí řešení na místě, po předchozím souhlasu organizačního sekretariátu. Konečné rozhodnutí o vlastním rozdělení a počtu cen přísluší organizátorům.

  XI.
  Výsledky soutěže budou oznámeny do 30.11.1997 a publikovány v ČR v Technickém týdeníku a PR ve vydavatelství SPWiR - Wynalazcy.

  XII.
  Hlavní kritéria hodnocení jsou:

 • tvůrčí úroveň, originalita a přírodnost řešení, stupeň zlepšení životního prostředí,
 • dostupnost a realita realizace, zavedení příp. výroby a cenová dostupnost,
 • získané přínosy (technické a ekonomické),
 • rozsah obecného použití.
 • XIII.
  Odměny pro vítěze soutěže:
  1. cena 1 řešení á 80 000 Kč
  2. cena 2 řešení á 50 000 Kč
  3. cena 2 řešení á 30 000 Kč
  4. cena 2 řešení á 10 000 Kč
  5. zvláštní ocenění jury a organizátorů 5 účastníkům á 5000 Kč
  Hodnota ceny odpovídá relaci kurzu české koruny a polského zlotého.

  XIV.
  Získá-li ocenění tým řešitelů, odměna se dělí na všechny přihlášené rovným dílem.

  XV.
  Účastníci soutěže - vítězové a ocenění - budou písemně uvědoměni jury soutěže.

  XVI.
  Dodatečné informace o této soutěži lze získat na uvedených adresách (v bodě VII).

   
  (Informační zdroj: Technický týdeník č. 2/97, strana 11 a Zpravodaj ČSVZ č. 1/1997, str. 3 - 4)
   

  Editor: Ing. František Knížek.
  E-Mail:
  fknizek@centrum.cz

  Stránka vytvořena dne 17. července 2011. Datum poslední úpravy: 17. červenec 2011 18:46:27.
  Kódování češtiny: Windows-CP1250


  Počítadlo přístupů od 17. července 2011


  Na osobní stránku Na blog Hlavní stránka Nástin dějin ČSVZ Hlavní stránka Projekty

  Design © Ing. František Knížek 2011

  Powered by wz.cz