Vyhlášení 5. ročníku
Mezinárodní ekologické soutěže EKO 2003
na ochranu životního prostředí
v České - Polské - Slovenské republice


5. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ
EKO 2003

Konaná pod záštitou
ministra životního prostředí České republiky
Libora Ambrozka


I.
Soutěž organizuje:

 1. Česká hutnická společnost Třineckých železáren, a.s. Třinec (ČHS) Třinecké železárny, a.s. Třinec, PSČ 739 70
 2. Český svaz vynálezců a zlepšovatelů Praha (ČSVZ) Novotného lávka 5, Praha 1, PSČ 116 68
 3. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców a Racjonalizatorów Krajowa Rada - Warszawa (SPWiR) ul. Rydygiera 8, Warszawa 017 93
 4. Stowarzyszenie Inžynierów i Techników Przemyslu Hutniczego (SITPH) ul. Podgorna 4, Katowice
 5. Slovenská hutnická společnost Urbánkova č. 2, Košice, 040 01
 6. Hutnická fakulta, Technická univerzita v Košiciach Letná č. 9, Košice, 040 01

II.

Cílem soutěže je zamezení ničení a poškozování životního prostředí všemi obory lidské činnosti.

III.

Soutěže se mohou účastnit fyzické i právnické osoby z České, Polské a Slovenské republiky. Soutěže se mohou účastnit právnické a fyzické osoby z dalších států. Tato řešení budou začleněna do národních soutěží v České, Polské a Slovenské republice dle rozhodnutí mezinárodního organizačního výboru. Státy které se tímto způsobem účastní Mezinárodní ekologické soutěže budou mít v roce 2003 statut pozorovatele.

IV.

Do soutěže mohou být přihlášená technická řešení, vynálezy, patenty, racionalizační řešení provedená, vyřešená, realizovaná v období od 1. 9. 2002 do 30. 6. 2003.

Jedná se o návrhy řešeni technologií, které:

 • sníží tempo spotřeby přírodních zdrojů a zásob a tvorbu nově tvořených odpadů,
 • zavedením zajistí bezodpadní provoz anebo sníží odpady, zajistí recyklink v plném nebo částečném rozsahu,
 • zavedením zajistí uzavřené recyklované vodní systémy a vypouštění do říčních toků jen zdravé neškodné ekologicky čisté vody,
 • zvýší užitkovost výrobků s cílem snížení ekologického nebezpečí,
 • zajistí - způsobí rozvoj a výrobu zařízení zabezpečující:
  - snižování energetické náročnosti
  - zvyšování efektivnosti výroby energií
  - zlepšení spalování všech médií a záměny za ekologická paliva
  - bezodpadové energetické technologie
  - projekty týkající se integrované prevence zatížení životního prostředí

V.
Přihlášky do soutěže musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, firmu - přihlašujícího, telefon, fax, e-mail
 • název řešení
 • charakteristiku řešení
 • popis projektu
 • nákresy, výkresy, fotografie, patentní vzory, průmyslové vzory anebo jiné charakteristiky, které umožní ohodnocení
 • poznatky a zkušenosti investorů, uživatelů anebo kvalifikovaných odborníků a institutů
 • personálie autorů - jméno a příjmení, vzdělání, adresa - eventuálně zaměstnání, č. telefonu nebo faxu.

VI.

Do soutěže lze přihlásit i více řešení téže osoby, avšak každé řešení musí mít samostatnou přihlášku.
Pro přihlášky nejsou samostatné formuláře a postupuje se dle článku V.

VII.
Řešení se zasílá do 30. 6. 2003 na adresy:

Česká republika

PP - Česká hutnická společnost (ČHS)
Třinecké železárny, a.s. Třinec, 739 70 Třinec
fax: +420-558/53 4450 - 533830 nebo , 534450, č. tel.: +420- 558/53 4054 -532322,
E-mail :
lubos.kubik@trz.cz, jan.kobielusz@trz.cz

Polsko

Krajova rada
SPViR - Stowaryszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów
ul Rydygiera 8
017 93 Warszawa
tel. fax 633 84 82; 633 95 11

Slovensko

Hutnická fakulta,
Technická univerzita Košice
Letná 9,
Košice, 040 01,
fax: 095/6337048, tel: 095/6331814

VIII.

Národní soutěže v rámci EKO 2003 jsou řízené národními organizačními výbory. Členy národního organizačního výboru delegují pořadatelské organizace dané země. Mezinárodní ekologickou soutěž EKO 2003 řídí mezinárodní organizační výbor, do kterého jsou delegováni zástupci národních organizačních výborů

IX.

Vyhlášení výsledků v národní soutěži provede národní jury, nominovaná národním organizačním výborem. O počtu udělených cen rozhoduje organizační výbor. Výše odměny za 1. místo v národní soutěži nesmí převýšit odměnu mezinárodní ceny. Výsledky národních soutěží se provedou samostatně. V případě neúčasti oceněných soutěžících se jim výsledky oznámí písemně.

X.

Řešení, která získala 1. místo v národních soutěžích postupují do mezinárodní soutěže. Ocenění těchto třech řešení a výběr vítěze 5. ročníku EKO 2003 provede mezinárodní jury ve složení 3 zástupců Polské republiky, 2 zástupců České republiky a 2 zástupců Slovenské republiky. Členy jury delegují národní organizační výbory a předsedu volí jury sama. Cena za vítězství v mezinárodní soutěži je 15 000 zl, respektive ekvivalent sumy v národní měně. Výsledky soutěže budou vyhlášené samostatně za účasti řešitelů, národních organizačních výborů, zástupců ekonomické, politické, akademické sféry a tisku.

Odměny pro vítěze soutěže

1. cena 1 řešení 15 000,- zl společná cena
2. cena 1 řešení 50 000,- Kč české řešení
3. cena 1 řešení 30 000,- Kč české řešení
4. cena 1 řešení 10 000,- Kč české řešení
5. ocenění jury   5 000,- Kč české řešení

XI.

Členové národních organizačních výborů jsou povinni publikovat výsledky národní i mezinárodní soutěže s cílem dalšího uplatnění výsledků soutěže.

XII.
Hlavní kritéria hodnocení jsou:

 • tvůrčí úroveň, originalita, stupeň zlepšení životního prostředí,
 • dostupnost a realita realizace, zavedení případné výroby a cenová dostupnost,
 • získané přínosy (technické a ekonomické),
 • rozsah obecného použití.

XIII.

Za organizaci 5. ročníku EKO 2003, jednání mezinárodní jury a slavnostní vyhlášení výsledků soutěže EKO 2003 je zodpovědný národní organizační výbor Polské republiky.

XIV.

Dodatečné informace o této soutěži je možno získat na adresách v bodě VII.

XV.

Náklady na organizaci v národních soutěží a ocenění ponesou národní organizační výbory

XVI.
Vlastní soutěž proběhne v těchto termínech:

Přihlášení do soutěže: od 1.9.2002 do 30.6.2003
Vyhodnocení národních kol EKO 2003: 30. 9. 2003
Doručení vítězných řešení národních řešení do mezinárodní soutěže do 30. 9. 2003
Vyhodnocení MEK EKO 2003: říjen 2003

Tento dokument ve formátu Word (97/2000)


Stránka vytvořena: 18. dubna 2003. Datum poslední úpravy: 16.07.2011


Počítadlo přístupů od 16. července 2011